we1

Pol bilen ýyladyş ulgamynyň termostaty (WIFI ulanyp biler)

Pol bilen ýyladyş ulgamynyň termostaty (WIFI ulanyp biler)

Haryt aýratynlyklary:

    Tygşytly temperatura gözegçiligi

微信图片_20210901160852

 

Önümiň tanyşdyrylyşy

TTWARM WiFi uzakdan dolandyrylýan temperatura gözegçiligi, esasan, elektrik ýyladyş üçin ulanylýar Gyzgyn suw bilen ýyladyşyň temperatura gözegçiligi uly ekranly LCD termostady (garaňky), telefon APP ýa-da klawiatura arkaly otag temperaturasyny, kesgitlenen temperatura görä temperatura gözegçiligi awtomatiki açylýar we otagyň temperaturasyny sazlamak maksadyna ýetmek üçin ýyladyş ýüküni ýapyň

Gurnama usuly: garaňky gurnama

Tehniki parametrler

Temperaturanyň sazlanyş aralygy: 2 ~ 85 ℃

Temperaturany ölçemegiň aralygy: 0 ~ 90 ℃

Temperatura gözegçilik takyklygy : ± 1 ℃

Temperatura çydamlylygy: -2 ℃

Gyzgynlygy goramagyň temperaturasy: 50 ℃

Çykyş tertibi: röle

Powererli güýç: işjeň güýç <3W

Bahalandyrylan tok: 20A

Üpjünçilik naprýa .eniýesi: AC20V ± 20% 50HZ

Bahalandyrylan kuwwat: 4KW

Ekranyň ululygy: 65 * 56mm

Deşikleriň aralygy: 60mm

Görkezmeler:

1. Uly LCD displeý

2. Üç iş tertibini saýlamak

3, kesgitlenen programma

4. Temperaturanyň diapazonyny çäklendiriň

5. 1-12-nji döwürde programmirlemek

6. pes temperatura doňdurma garşy funksiýa

7. Klawiaturany gulplap bolýar

8. Elektrik mukdaryny görkezmek we duýduryş

9. parametriň güýjüni tygşytlamak.

Üns berilmeli meseleler:

1. Kompensasiýa funksiýasynyň goşulmagy sebäpli, temperatura gözegçiligi 4 sagat işledilenden soň iň gowy temperatura ölçeg ýagdaýyna ýetýär.

2. bu önümiň elektron integrasiýasy ýokary, gaty çygly şertlerde ulanmaň.

3. bu önümiň ýokarky we aşaky ýylylyk ýaýradyjy deşigi ulanýandygy sebäpli, diwary bezäniňizde, ýokarky enjamyň suwdan soň gysga utgaşmagynyň öňüni almak üçin maşynyň zaýalanmagyna ýol bermezlik üçin, ýokarky ýylylyk ýaýradyjy deşikde belli bir gorag çäreleri görüň.

4. 50 than-dan ýokary gurşawda ulanmagyňyzy haýyş edýäris, ýogsam, enjamyň hyzmat möhleti uly täsir eder.

Howpsuzlyk parametrleri

  • Ac 220V, 50HZ elektrik üpjünçiligini ulanmaň.
  • Termostat düwmesine çygly eller bilen degmäň, ýogsam elektrik togunyň urmagyna sebäp bolup biler.
  • Termostaty hiç hili usul bilen aýyrmaň we gurmaň, ýogsam elektrik togunyň urmagyna ýa-da ýangyna sebäp bolup biler.
  • Sensor zondynyň temperaturasynyň ýokarlanmagyny simulirlemek üçin açyk alawy (meselem, ýakylýan şem) ulanmaň, ýogsam datçik zaýalanar.
  • Senagat himiki reagentlerini ulanmaň, maşyna daşary ýurt maddalarynyň we suwuň öňüni alyň.
  • Termostaty goýmaň:     

            Çygly, tozanly ýa-da temperatura 50 ° C-den ýokary

            Lamangyjy we partlaýjy materiallaryň gurşawyny saklamak ýa-da ulanmak.  

            Vanna, aşhana we ş.m.

  • Sensor we birikmäni sement harçlary bilen göni aragatnaşykda goýmaň.

TTWARM WiFi uzakdan dolandyrylýan temperatura gözegçilik ediji, tygşytly temperatura gözegçiligi.