Gurluşyk usuly we baglanyşyk

Enterprise-Concept-1

Elektrik plyonkasynyň ýyladyş meýdançasynda zatlary ýapmak gadagan, ýylylygyň doly çykmagyny üpjün etmek üçin mebelleri aýakly saýlamak maslahat berilýär.

Zyýan ýetmezligi üçin termostaty süýşürmäň. Termostaty ýapmak üçin mebelleri ulanmaň, gün şöhlesine ýa-da sowuk howa akymynyň ýerine goýmaň, ýylylyk çeşmesiniň bedenine eýe bolmaň, temperatura gözegçilik ýalňyşlygyna sebäp bolmaz. Termostatyň ýagdaýyny üýtgetmäň.

Elektrotermiki filmiň ýerleşýän ýerinde burawlamak, dyrnaklamak we elektrotermiki filme zeper ýetirip biljek beýleki ACTS gadagan.

TTWARM elektrik plýonkasyna laýyk platformanyň esasy materialy, milli adaty geotermiki pola ýetmek üçin agaçdan ýasalan pol, ýelim däl pol, gulp görnüşli pol we her dürli daş pol, sement poly we ş.m.

Asyl diwar gurluşyny, gapylaryny we Windows-y, ýeriň bezegi, üýtgetmegiň zerurlygy ýaly üýtgetmäň, ýyladyşda degişli üýtgeşmeleri düzmek üçin emlägi öňünden habar beriň. Emläk dolandyryşyna habar bermezlik ýa-da ýyladyş ulgamy gurlandan soň jaýyň bezeg amallaryny üýtgetmezlik we ýyladyş täsirine täsir etmezlik üçin kompaniýa jogapkärçilik çekmez.

Enterprise-Concept-2