ភ្នំពេញក្រោនបច្ចេកវិទ្យាមុតស្រួចជាង 1500 គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះកំដៅឧស្សាហកម្មជម្រើសប្រាជ្ញា